Człowiek – klejnot niezniszczalny

Czymże jest człowiek , że o nim pamiętasz , lub syn człowieczy , że go nawiedzasz ? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga [ B.T. Nie wiele mniejszym od istot niebieskich] chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go .Ps.8,6.
Pewnie czytelnicy już o tym wiedzą , że człowiek to nie tylko postać, którą możemy oglądać, to trójwymiarowa przestrzeń ducha, duszy i ciała. Połączone przez Stwórcę w jedno i przy Jego tchnieniu, stała się istotą ożywioną . Jedna z tych przestrzeni to ”klejnot niezniszczalny” , czyli wieczny. Mowa jest tu o duchu człowieka nazwanym w Biblii ”człowiekiem wewnętrznym” ukrytym w duszy i ciele człowieka . Ap. Piotr wyraził to tak: ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha…[I list Piotra 3,4. ] Jest to najgłębsza i najdoskonalsza sfera naszego istnienia nazwana przez Apostoła ”klejnotem niezniszczalnym”. Ponieważ pochodzenie tego klejnotu jest od nieśmiertelnego Boga , dlatego też ta pierwsza przestrzeń ducha jest nieśmiertelna , jest wieczna . Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie , nawet wieczność włożył w ich serca . Mówi Kaznodzieja .[3,11]
Posłużę się tutaj kilkoma wypowiedziami ludzi nauki o człowieku a w szczególności o ludzkim DNA . Dr. Werner Gitt mówi , że molekuła DNA gromadząca zapis wzoru na powstanie życia człowieka posiada najbardziej zagęszczoną informację znaną człowiekowi na ziemi . Pojedyncza nić DNA jest tysiące razy cieńsza od ludzkiego włosa . Stąd DNA o wielkości główki od szpilki , może być w niej aż tyle informacji , że zapisane książki sięgały by od ziemi do księżyca 500 razy .
Następna ciekawostka . Gdy by pobrać kod genetyczny od każdej osoby z 6 miliardów ludzkiej populacji umieszczając wszystkie razem , to można by je umieścić w naczynku mniejszym niż naparstek krawiecki . Tak więc DNA to zasadniczo zapisany wzór (kod) na zbudowanie życia człowieka . To tyle wypowiedzi dr .Wernera Gitta .
Teraz inny człowiek nauki dr . Francis Collins w swojej książce ”Język Pana Boga”wskazuje , że ludzki genom , czyli kod na zbudowanie człowieka , składa się z trzech miliardów liter i pisany jest dziwnym kryptograficznym czteroliterowym kodem , Taka jest zadziwiająca złożoność informacji zawierającej się w każdej komórce ludzkiego organizmu . Natomiast odczytywanie jego przy szybkości trzech liter na sekundę zajęło by człowiekowi 31 lat i gdy by kontynuował to czytanie dzień i noc bez przerwy . To też dr. Collins nie wahał się nazwać tę złożoność kodu ”Językiem Pana Boga” .
No cóż trzeba powiedzieć , że te trzy przykłady dwóch naukowców , które podałem , są wręcz niewiarygodne dla przeciętnego człowieka . Ale może ta jeszcze jedna wypowiedź będzie bardziej przystępna .
Dr.n.med. I .Newman . Człowiek z całą swoją dotychczasową wiedzą nie jest w stanie jednej komórki ożywić . W przeciwieństwie Siła Stwórcza , jest w stanie wyprodukować ok .600 miliardów tych komórek , poukładać je odpowiednio i utworzyć życie człowieka w przeciągu 280 dni , t.j.ok. dziewięć miesięcy ciąży . [Dane z internetu o DNA]
No to dziś , już wiemy dlaczego król Dawid z takim zachwytem wyrażał się kiedy myślał o tym , o czym my dziś myślimy . Zaiste : cudownie mnie stworzyłeś i w księdze swej [DNA] zapisane wszystkie dni przyszłe , gdy jeszcze żadnego z nich nie było . Jak nie zgłębione są dla mnie myśli Twe Boże , jak wielka jest ich liczba . Jak bardzo wielka jest ich liczba !
Na wstępie wspomniałem o duchu człowieka , teraz dodam tylko , że duch człowieka jest nie widzialny , ale można oglądać jego działanie . Podobnie zresztą jak działanie wiatru , chociaż wiatr widzialny nie jest . Nowo narodzenie odbywa się w duchu przy udziale Ducha Świętego a widzialne jest w działaniu człowieka w jego postawie i jego zachowaniu . Później wszelkie zalecenie Jezusa , staną się ozdobą Jego uczni , bo będą podobni do swego mistrza i wyrażać Jego charakter .
Teraz należy też wspomnieć o duszy człowieka . Greckie słowo psyche czyli istota ożywiona . W Nowym Testamencie przetłumaczone jest 56 razy jako dusza , lub umysł Może być też jako , ożywioną istotę czującą . [Konkordancja B.G] Duszą również w Biblii nazwana jest krew [1Moj.9,4] Wniosek stąd oczywisty, że dusza związana jest z ciałem i potrzebuje zbawienia . Mówi o tym Ap. Jakub 1,21 Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości a przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo , które może zbawić dusze wasze . [Jak.1,21]
Powiedziałem w skrócie o duchu i duszy , to teraz jeszcze o naszym ludzkim ciele potrzeba poświęcić nieco uwagi . Ponieważ cała istota ludzka wraz z swoim dostojeństwem i swoim uwieńczeniem przez Stwórcę , ma swoje przeznaczenie najpierw na ziemi w ciele a potem w wieczności . Wieczność w obszarze Boga , lub poza Nim , będzie zależna od pokonania swej drogi życiowej na ziemi z wskazaniami Boga , lub odrzucenia ich .
Jaką zatem rolę ma do spełnienia nasze ciało . Czy należy rozumieć , że ciało nasze , to tylko gniazdo pokuszeń , grzechu i wszelkiej nieczystości i należy z nim walczyć i tylko walczyć ? Jeśli zatem taką strategię się obierze , to można tę walkę z ciałem przegrać a przegrywając z ciałem przegrywa się wszystko . Ażeby jej nie przegrać , to przede wszystkim należy do naszego ciała podejść z respektem i szacunkiem , bo tak podchodził Apostoł Paweł i powiedział : Nikt nigdy swego ciała nie miał w nienawiści …[Ef,5,29] a to oznacza , że należy je miłować , jak się miłuje Boga , bliźniego , tak też samego siebie . I to jest jeden punkt widzenia – z szacunkiem .
Drugi punkt widzenia . Miłość siebie samego nie oznacza hołdowanie swemu ciału , tak dobrze znany nam dziś w świecie ”kult ciała” . ”Mieć piękne ciało”pod takim hasłem dziś reklamuje ciało świat . Jeśli w tym kierunku przesuniemy granicę , to pamiętajmy o ostrzeżeniu Ap. Pawła . Zamysł ciała , to śmierć . Jeśli bowiem wg ciała żyjecie , umrzecie…[Rzym.8,6i13] I jeszcze dalej Apostoł mówi : nie czyńcie starania o ciało , by spełniać jego pożądliwości . Te i wiele innych miejsc w Biblii jest pozostawionych , które mają nam pomóc w tym , aby ciało w tej naszej ludzkiej przestrzeni nie zajęło pozycji dominującej .
Jeśli tedy dzięki naszym rodzicom i tchnieniu Bożemu zaistnieliśmy , to nasze ciało musi mieć szczególne znaczenie na ziemi . Bóg posłał Syna swego , by ratować człowieka całościowo , by nie był pokalany w duchu ,duszy i ciele . A zatem :
1] Ciało przeznaczone jest na ofiarę żywą , świętą i miłą Bogu [Rzym.12,1]
2] Ciała nasze po nowo narodzeniu stają się członkami ciała Jezusa [1Kor.6,15]
3] Ciało nasze dostępuje godności świątyni dla Ducha Świętego [1Kor,6,19]
4] Drogoście kupieni , wysławiajcie Boga w ciele waszym [1Kor.6.20]
5] W ciele moim będzie uwielbiony Chrystus czy przez życie , czy przez śmierć .[Fil.1,20]
Proszę zatem popatrzeć do czego ma służyć ciało człowieka nowo narodzonego , który trwa w Panu . Jaka godność , jaka pozycja , jakie uświęcenie . To wszystko dzięki ofierze Jezusa . W końcu Apostoł zadaje pytanie :…czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami [np.] wszetecznicy ? Przenigdy !
Popatrz na Nowy Testament i na to , co Bóg uczynił dla ciebie i nie myśl o sobie jak o nędznym , brudnym i grzesznym wierzącym człowieku , bo jeśli tak myślisz i tak mówisz o sobie , to oznacza , że Jezus nie wykonał wystarczająco dobrze zleconego przez Ojca zadania . Bóg nie patrzy na twoje niedoskonałości i nie ocenia ciebie , jak ty oceniasz siebie , tylko patrzy na doskonałe dzieło swojego Syna . A ty doceniając Bożą łaskę , wciąż staraj się upodabniać do Jezusa i być świętym jak On świętym był i świętym jest .
Pamiętajmy , diabeł nie ma prawa nawet dotknąć ciała człowieka wierzącego bez zezwolenia Boga , bo ono do Boga należy i jest doskonałym materiałem do budowy świątyni . Niczym innym tego materiału zastąpić nie można , tylko twoje ciało nadaje się do tego najlepiej . Diabeł jedynie swoją presję będzie wywierał na pożądliwość ciała , pożądliwość oczu i pychę życia . I gdy by mu się udało zniewolić umysł i ciało , wówczas duch człowieka staje się bezużyteczny . Zewnętrzny człowiek umacnia się nad wewnętrznym i staje się tak , że ostatnie rzeczy będą gorsze od tych , które kiedyś czynił w świecie .
A zatem ciało nasze z odnowionym duchem , zbawioną duszą , dzięki Chrystusowi stało się Świętym Bożym Przybytkiem w Panu [Ef.2,21 i należy się dla niego szacunek , wielki szacunek . Nie wolno go bezcześcić , nie wolno dla niego zapożyczać wzorców ze skażonego świata , bo tam dla odnowionego ducha , nie ma nic pożytecznego , tam panuje ciemność i śmierć a ty masz życie i to życie w obfitości .
Chciał bym się teraz zatrzymać przy wyrazie tytułowym tego tekstu .”Niezniszczalny” Niezniszczalny to znaczy wieczny . Wniosek stąd oczywisty , iż człowiek każdy , który zaistnieje w łonie matki dzięki pomysłowości Stwórcy i zostanie odpowiednio utkany w głębinach ziemi i poukładany jak mówi dr Newman z 600 miliardów komórek , jest wieczny . Jest zbyt cennym w oczach Stwórcy , by trwał tylko chwilę na ziemi , to jest lat 70 czy 80 a potem unicestwiony jak to niektórzy by chcieli i na tym się kończy historia człowieka . Na pewno tak nie jest . Tylko Biblia mówi całą prawdę o człowieku . Dzięki tchnieniu Boga , duch człowieka , ten wewnętrzny człowiek o którym wspomniałem wcześniej , nigdy nie zginie i nigdy nie umiera, , wróci tam skąd przyszedł . O tym mówi Kaznodzieja Sal . [r12,] Wróci się proch do ziemi , tak jak nim był , duch zaś wróci do Boga , który go dał .
I oto też pytanie postawione na wstępie za psalmistą : czymże jest człowiek ? I tu należy odpowiedzieć jasno i przejrzyście a najbardziej przejrzyście o człowieku mówi Biblia . Człowiek jest dziełem Boga , dziełem palców Jego , którymi kształtował księżyc i gwiazdy . Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia . Wtedy stał się człowiek istotą żywą .[1Moj.2,7]
A zatem zanućmy wraz z piewcą z betlejemskich stepów Dawidem , powtórzmy za nim jego słowa bo są prawdziwe i nikt nie może ich poprawić , ani niczego dodać . One były pod natchnieniem Bożego Ducha i takimi dzisiaj są .
Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza , zbyt wzniosła bym ją pojął . Dokąd ujdę przed Duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę . Jeśli wstąpię do nieba , Ty tam jesteś a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś …Jak niezgłębione są myśli Twe o Boże , jak wielka jest ich liczba . Gdy bym chciał je zliczyć , byłoby ich więcej niż piasku , gdybym skończył , jeszcze byłbym z Tobą .[Ps.139,6-8 i17-18]

Komentowanie zamknięte.